70 - Al-Ma'aarij ()

|

(1) ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߞߟߌ߫.

(2) ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߘߐ߬ߛߊ߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫.

(3) ߏ߬ ߝߘߊߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲߬ߞߊߟߌ߲ ߠߎ߫ ߕߌ߱ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(4) ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߌ߫ ߦߍ߬ߟߍ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߸ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߗߋ߲߬ ߠߋ߬ ߠߊ߫.

(6) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߘߌ߫.

(7) ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(8) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߣߍ߰ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲.

(9) ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߘߓߐߣߍ߲.

(10) ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫.

(11) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫.

(13) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫.

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߞߛߌ߫.

(15) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߢߊߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(16) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߜߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߥߙߊߞߕߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(17) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߟߊ߫.

(18) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ( ߣߊ߲߬ߝߟߏ ) ߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߘߐ߫.

(19) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߟߌߖߎ߯ߦߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(20) ߣߌ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߬ߟߊ߱ ߟߋ߬.

(21) ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߓߐߒߣߎߡߓߊߟߌ ߟߋ߬.

(22) ߝߏ߫ ߕߌ߲ߞߌߟߊ ߟߎ߫ ߘߋ߬ ߸ ( ߛߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ).

(23) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎߡߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ( ߟߎ߫ ) ߞߊ߲߬.

(24) ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(25) ߕߙߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߘߐߖߊߓߊ߯ߕߐ ߦߋ߫.

(26) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫.

(27) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߢߍ߫.

(28) ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(29) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(30) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(31) ߡߍ߲ ( ߠߎ߬ ) ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(32) ߊ߬ ߣߌ߫ ‹ ߕߌ߲ߞߌߟߊ › ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ( ߟߎ߬ ) ߟߊߣߍ߰ߣߍ߰ ߟߊ߫.

(33) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(34) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫.

(35) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߌߦߊߕߐ߫ ( ߣߍߡߊ ) ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(36) ߡߋ߬ߘߋ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߢߊ ߜߎߣߍ߲ ߦߴߌߟߋ ߓߘߊ ߟߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߜߛߎߞߙߎ߫؟

(37) ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߛߌ߯ ߸ ߞߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲ ߠߊ߫.

(38) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߴߊ߬ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߘߐ߫؟.

(39) ߞߊ߯ߙߌ߫ ( ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ) ߸ ߓߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫.

(40) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߯ߛߌ߫.

(41) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߢߍ߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(42) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߓߕߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߘߌߕߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

(44) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߛߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߣߐ߮ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߏ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.