70 - Al-Ma'aarij ()

|

(1) ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߡߊߞߟߌ߫

(2) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߘߐ߬ߛߊ߬ߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫

(3) ߏ߬ ߝߘߊߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(4) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌ߫

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߗߋ߲߬ ߠߊ߫ ߖߐ߫

(6) ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ( ߞߏ߫ ) ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(7) ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ( ߞߏ߫ ) ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(8) ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ( ߥߊߘߌߺ)ߺߜߍ߫ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲

(9) ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߘߓߐߣߍ߲

(10) ߡߊ߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߡߊ߬ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫

(11) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߗߐ߫ ߸ ߛߐ߲߬ߡߊ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߵߊ߬ߟߋ߬ ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߘߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߞߍ ߟߊ߫

(13) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߓߏ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߊߞߛߌ߫

(15) ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߊ߬ ( ߕߊ ) ߦߋ߫ ߡߢߊߞߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(16) ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߰ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߣߊ߲߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬

(17) ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߙߎ߫

(18) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ‹ ߣߊ߲߬ߝߟߏ › ߟߊߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߘߐ߫

(19) ߤߋ߫ ߸ ߡߐ߱ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߦߟߌߖߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬

(20) ߣߌ߫ ߕߣߊ߬ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌߡߌ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߊߘߌߞߊߘߌ߫

(21) ߣߌ߫ ߤߙߊ߫ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߞߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߞߙߊߕߊߕߊ߫

(22) ߝߏ߫ ߕߌ߲ߞߌߟߊ ߟߎ߫ ߘߋ߬

(23) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(24) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫

(25) ߕߙߊߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ )

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ߬ ߟߏ߲߬ ( ߞߏ ) ߟߊ߫

(27) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߎ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߢߍ߫

(28) ߓߊ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߜߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(29) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߏ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(30) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(31) ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ( ߟߎ߬ ) ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(32) ߊ߬ ߣߌ߫ ‹ ߕߌ߲ߞߌߟߊ › ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߰ ߟߊ߫

(33) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫

(35) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߌߦߊߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ( ߣߊߞߐ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫

(36) ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߦߴߌߟߋ ߓߘߊߟߊߝߊ߲߭ ߝߍ߬؟

(37) ߞߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߌߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߣߎߡߊ߲߫ ( ߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ )

(38) ߊ߬ ߟߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ( ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߘߌߡߊ߲ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ )؟

(39) ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫

(40) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫

(41) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ( ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ) ߡߍ߲ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߘߐߕߏߓߊ߯ ߘߌ߫ ( ߏ߬ ߛߎ߮ ߞߍ ߘߐ߫ )

(42) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߓߕߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߘߌߕߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ) ߝߋ߲߫ ߠߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ( ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߎ߮ ) ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(44) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߌߛߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߣߐ߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߏ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߜߏߦߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ( ߘߎߢߊ ߞߣߐ߫ )