14 - Ibrahim ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߙ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߙߊ߯. ) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬.

(2) ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫.

(3) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߕߌ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.

(4) ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ( ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ) ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(5) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ( ߞߊ߲ ߞߍ߫ ) ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ( ߞߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ) ߟߎ߬ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߰ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫.

(6) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߏ߬ߛߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߜߊ߰ߢߊ߬ߜߊ߯ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߘߐߓߐߟߌߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬.

(7) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߒ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߌ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬.

(8) ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(9) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫؟ ߡߐ߰-ߐ-ߡߐ߰ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߏ ߝߍ߬ ߜߊߘߌߜߊߘߌ߫ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߌߞߓߊ ߟߵߊ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߛߌߞߊ߫.

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߛߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫؟ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߝߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫.

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(12) ߡߋ߬ߘߋ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߒ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߲ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ ߟߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ، ߓߊ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(13) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߲ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ، ( ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ) ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߛߋߚߋ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫.

(14) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߟߐ߭ ߢߍ߫ ߒ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ ߢߍ߫.

(15) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߖߘߍ߬ߛߊ߰ߣߦߊ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲ ߓߍ߯ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߝߏߦߊ߲߫.

(16) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߖߌ ߟߊ߫.

(17) ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬-ߓߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߝߋߎ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫.

(18) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ߜߍ ߸ ߝߢߐ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߢߐߓߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ߜߍ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫.

(19) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߛߐߍ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

(20) ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬.

(21) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߢߊߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ ߒ߬ ߡߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ ߕߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫.

(22) ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߡߊߝߐ߫ ߒ ߕߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߘߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ، ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߋ߫.

(23) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߟߊ߲ߞߎߟߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߐ ( ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ).

(24) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߙߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߖߎ߭ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬.

(25) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߥߟߏߒߘߐ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬.

(26) ߞߎߡߊ߫ ߖߎ߮ ߝߣߊ߫ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߦߙߌ߫ ߖߎ߮ ߡߍ߲ ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߘߎ߱ ߞߐߞߊ߲߬ ߣߐ߯ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(27) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫.

(28) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߞߍ߫ ߕߏߒߘߐ ߛߏ ߟߊ߫؟.

(29) ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ ߦߙߐ߫ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹.

(30) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߌߦߊߓߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ( ߞߍߕߐ߫ ) ߕߊ ߘߌ߫.

(31) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߟߏ߲߫ ߣߊ߲߭ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫.

(32) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(33) ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(34) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߙߊ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߦߙߌߞߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߘߌ߫.

(35) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬.

(36) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬߹ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߒ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(37) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߛߌ߰ ߝߏ߲ߝߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ، ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(38) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߛߌ߫ ߞߣߐ߫.

(39) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߍ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(40) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߞߍ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߊߓߌ߫.

(41) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߦߝߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߐ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫.

(42) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߖߌ߰ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߢߊ ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲ߕߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(43) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߛߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߝߏߦߊ߲߫.

(44) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߛߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߟߋ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬. ( ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(45) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߌ߰ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫.

(46) ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߡߊߙߊ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߙߊ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(47) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫.

(48) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߘߎ߱ ߓߍߣߊ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ، ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߦߋ߫.

(49) ߌ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊߣߍ߲߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߣߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߡߍߣߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲߫.

(51) ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ ߞߊߟߌ߲ ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫.

(52) ߣߌ߲߬ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫.