14 - Ibrahim ()

|

(1) ߊ ߟ ߙ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(2) ߊߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ߝߋ߲ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(3) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߎ߬ߣߍ߲߫ ( ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ ) ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫

(4) ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ( ߡߎߣߎ߲߬ ) ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫

(5) ߊ߲ ߣߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߦߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߰ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫

(6) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߜߙߏ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߕߏ߫ ( ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߘߊߞߘߐ߫ )، ߞߘߐߓߐߟߌߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫

(7) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߎ߯ ߟߋ߬ ߘߍ߯، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬

(8) ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫

(9) ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬߸ ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ( ߓߟߏߗߌ߲ ߘߌ߫ )߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߞߋߟߦߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߲߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߎߛߎ߲߫߹

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰، ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߵߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫

(11) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(12) ߡߋ߬ߘߋ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߍ߫ ߒ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߒ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߲ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߲ ߕߙߐߞߏ ߓߍ߯ ߡߵߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫، ߓߊ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫

(13) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫، ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬

(14) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߒ ߢߍߟߐ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ ߢߍ߫

(15) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߋ߲߬ߘߋ߬ߙߎ߫ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲ ߓߍ߯ ߖߋ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫

(16) ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߦߴߊ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߠߊ߫

(17) ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߞߊ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߊ߬ߦߊ ߘߌߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߝߋߎ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߕߐ߫

(18) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߒߡߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ߜߍ ߸ ߝߢߐ ߓߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߐ߲ߞߐߟߐ߲߫ ߟߏ߲، ߊ߬ ߕߌ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ߜߍ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߔߏ߲߫

(19) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫

(20) ߏ߬ ߡߊ߲߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫

(21) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߐߓߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߟߊߘߊ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߓߊ߬߸ ߊ߲ ߞߵߊ߲ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߒ߬ ߡߊ߬، ߓߊ ߞߘߐߞߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫

(22) ߞߕߌߕߍ߮ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫߸ ߜߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߒ ߝߣߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫߸ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߡߊߝߐ߫ ߒ ߕߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߣߐ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߕߋ߲߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߡߌ߬ߘߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߖߙߊ߬ߞߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߫ ߖߙߊ߬ߞߌ߫، ߒߠߋ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߓߌ߬ ߡߊ߫ ߒ ߓߊ߲߬ ߏ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏߦߌ߫

(23) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߎߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߓߴߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ -ߊߟߎ߫ ߣߌ߫- ߖߐ߫

(24) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߦߙߌ߫ ߢߌߡߊ߸ ߡߍ߲ ߖߎ߭ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߜߡߊ߫߸ ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫

(25) ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߖߎ߮ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߦߙߌ߫ ߖߎ߮ ߸ ߡߍ߲ ߓߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߐߞߊ߲߬ ߥߎߛߊߦߌ߫ ߸ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(27) ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫

(28) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߞߍ߫ ߕߏߒߘߐ ߛߏ ߟߊ߫؟

(29) ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߘߊ߯ ߦߙߐ߫ ߖߎ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫

(30) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߌߦߊߓߐ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫

(31) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ ߘߏ߲߬ ߘߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߟߏ߲߫ ߣߊ߭ ߢߍ߫ ߝߙߋ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫

(32) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߣߍߣߍ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫

(33) ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫

(34) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߙߊ߫ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߤߊ߲߫߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ߫ ߥߊߟߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(35) ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫، ߌ ߦߋ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߐߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬

(36) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߝߟߌ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߹ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒߠߋ ߟߊߓߊ߬ߕߵߏ߬ ߦߋ߫ ߒ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߒ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߊ߫ ߤߎ߲ ߹ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫

(37) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߊߛߌ߰ ߝߏ߲ߝߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߣߍ߬ߡߊ߬ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫

(38) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߎߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߣߐ߫

(39) ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߞߘߐ߬ߓߦߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫، ߤߊ߲߫߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߡߍ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(40) ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߞߍ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߰ߣߌ߲߫

(41) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߐ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫

(42) ߊߟߎ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߖߊ߲߬ߓߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߞߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߢߊ ߟߎ߬ ߜߛߎߞߙߎߕߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(43) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍߣߍ߲ߕߐ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߛߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏߦߊ߲߫

(44) ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߛߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߊ߲ ߧߴߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߕߎ߲߰ ߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߕߍߣߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫؟

(45) ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫

(46) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫

(47) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߕߌ߱ ߟߋ߬

(48) ߘߎ߱ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ߕߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߞߙߊߓߊߟߌߟߊ ߟߋ߬

(49) ߌ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎߝߊߣߍ߲߫ ߖߟߐ߬ߞߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(50) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߙߌ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߣߊ߫ ߡߍߣߍ߲ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߕߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߎ߲߯ ߠߊ߫ ߡߟߐߞߐ߫

(51) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߛߙߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ( ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ )

(52) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߛߌߟߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߦߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߦߟߌߟߊߓߌ߬ߟߊ߬