43 - Az-Zukhruf ()

|

(1) ߤ߭. ߡ. ( ߤ߭ߊ߯ߎ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߕߍ߫.

(3) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ( ߞߊ߲ ) ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫.

(4) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߓߊߛߎ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߒ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲߫.

(5) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(6) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟.

(7) ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߡߊߦߟߍ߫.

(8) ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫ ، ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߟߋ߫.

(9) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫؟ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߫ ) ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫.

(10) ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߕߊ߯ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ).

(11) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ( ߥߛߊ߬ߕߊ ) ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ( ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ).

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ( ߠߎ߬ ) ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(13) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߢߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߢߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ( ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ) ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ ( ߠߎ߬ ) ߞߟߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߣߐ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫.

(14) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬.

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ( ߊߟߊ߫ ) ߖߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ߫ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(16) ߌ߬ߦߏ߯ ‹ ߊߟߊ߫ › ߦߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟.

(17) ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߛߍߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߡߎߣߎ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߸ ( ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ) ߸ ߏ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߫ ߣߌ߬ߟߊ߬ߝߌ߲ ߘߐ߫ ߡߐߚߐ߫.

(18) ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ( ߘߋ߲ߡߛߏ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߘߐ߫.

(19) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߓߍߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߞߐ߫.

(21) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ( ߘߌ߫ ߞߍ߫ ) ߏ߬ ߟߊ߫؟.

(22) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(23) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߖߞߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬.

(24) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߋ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߘߐ ߏ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊߦߌ߲߫.

(25) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲.

(26) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫.

(27) ߝߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ( ߟߋ߬ ߘߍ߯ ).

(28) ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߏߕߊ ߘߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߕߏ߫ ) ߛߊ߬ߦߌ߬ ( ߟߊ߫ ) ߏ ߡߊ߬ ( ߞߍ߬ߣߍ߲ ).

(29) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ߫ ߘߐߜߍ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(30) ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫.

(31) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߗߍ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(32) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ ߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߦߟߌߡߊ ߘߐߕߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߏ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߘߌ߫.

(33) ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫) ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߥߊߘߌ ߕߌߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ) ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ( ߘߊ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(35) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߜߊ߲ߛߊ߲ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(36) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߏ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫.

(37) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬.

(38) ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߘߌߣߵߊ߲ ߕߘߍ߬ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߕߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߖߎ߮ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(39) ( ߣߡߌߛߊ߫ ߞߊ߲ ߏ ߘߏ߲߬ ) ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߝߊ߫ ߓߌ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫.

(40) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫؟.

(41) ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߴߊ߲ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߕߊ߯ ߌ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(42) ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߒ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߋߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߋ߬.

(43) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬.

(44) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߴߌ ߣߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߋߚߋ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߤߊߞߍ ߡߊ߬.

(45) ߒ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋ߫ ߟߴߌ ߢߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߒ߬ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫.

(46) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߡߎߛߊ߫ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(47) ߊ߬ ߣߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊߦߟߍ ߘߌ߫.

(48) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬.

(49) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߡߎߛߊ߫ ߡߊ߬ ) ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߎߓߊ߯ߞߍ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߊ߫ ، ( ߓߊߏ߬ ) ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫.

(50) ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߌߢߍ ߘߌ߫.

(51) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߒ ( ߛߋ߲߬ ) ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬؟ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(52) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒߠߋ ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߐ߲߬ߝߐ߲߬ߓߊ߰ߕߐ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫؟.

(53) ߥߟߊߞߏ߫ ( ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ) ߛߊߣߌ߲߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߵߊ߬ ߝߍ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫.

(54) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߡߊߕߎ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ( ߓߍ߯ ) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(55) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߡߐߣߍߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߞߎߜߋ߫.

(56) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ( ߡߐ߱ ) ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(57) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߏߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߫ ߜߍ߫ ߘߐߕߋ ߘߌ߫.

(58) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ( ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߏ߬؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ( ߟߊߘߌߦߊߢߍ ) ، ߓߊߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߥߦߐ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(59) ߏ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ ߟߋ߬ ، ߊ߲ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(60) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߦߊ ߞߍ߫.

(61) ‹ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ › ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߛߌߞߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(62) ߜߍ߬ߘߍ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(63) ߌߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬.

(64) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(65) ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

(66) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߍ߫؟ ߸ ߏ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.

(67) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߫ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ، ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬.

(68) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ ( ߟߋ߬ ) ߟߊ߫ ߓߌ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫.

(69) ( ߊߟߎ ) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ( ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(70) ( ߞߏ߫ ) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

(71) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߝߟߊߞߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ( ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ) ، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߣߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

(72) ߞߏ߫ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߣߌ߲߬ ߘߌߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

(73) ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫.

(74) ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(75) ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߦߋ߲߬ ߥߘߊߎ߫.

(76) ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(77) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊߟߞߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ ߒ߬ ߡߊ߬ ߏ߱ ، ߏ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߟߋ߫ ( ߦߊ߲߬ ) ߘߋ߬.

(78) ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߎ߬ߢߊ ߞߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬.

(79) ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߲߬ߕߍ߫ ߓߊ߬؟ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߕߐ߲߬ߕߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(80) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫؟ ߸ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߦߋ߲߬.

(81) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ( ߘߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ).

(82) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ( ߣߌ߫ ) ߛߍ߬ߡߍ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ( ߟߎ߫ ) ߡߊ߬.

(83) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߜߊߛߌ ߞߍ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(84) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(85) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.

(86) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ، ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ (ߠߎ߬) ߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫.

(87) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫؟ ߸ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰؟.

(88) ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(89) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ « ߞߎߛߍ߫ » ߖߐ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫.