43 - Az-Zukhruf ()

|

(1) ߤ߭ ߡ

(2) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߕߍ߫

(3) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐߛߊߙߌߕߊ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫

(4) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߓߊߛߎ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲߫

(5) ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߌߢߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟

(6) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߝߟߐߡߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬؟

(7) ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(8) ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߝߟߐߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬

(9) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(10) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߰ߖߍ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫

(11) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬

(12) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

(13) ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߢߊ߫ ߏ߬ ߞߐ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߞߢߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ‹ ߊߟߊ߫ › ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߟߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߊߣߐ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫

(14) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋ߫ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(16) ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫؟

(17) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߟߊߛߍߥߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ( ߘߋ߲ߡߛߏߞߏ ߘߌ߫ )߸ ߏ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߛߌ߲߬ߛߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌߘߐ߫ ߘߌߡߌ߲ ߘߌ߫

(18) ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߜߍ߬ߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߥߐ߬ߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(19) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߦߊ ߓߍߣߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ( ߏ ߡߊ߬ )

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߥߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߮ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(21) ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫؟

(22) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߣߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߙߋ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬

(23) ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬

(24) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߒ ߓߊ߯ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߗߋߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߔߋߎ߫

(25) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲

(26) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߛߋ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫

(27) ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫

(28) ߊ߬ ߞߊ߬ ( ߡߊ߰ߙߌ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߏߕߊ ߘߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߫ ߏ ߡߊ߬ ( ߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ )

(29) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ߫ ߘߐߜߍ

(30) ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬

(31) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߗߍ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫

(32) ߔߙߊߕߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߵߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߘߐߕߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߏ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߍ߬ߕߊ ߘߌ߫

(33) ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߍߞߏ ߕߍ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ( ߓߊ߲߭ ߘߐ߫ )߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߕߌߝߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊߘߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߊ߬ߟߎ߯ ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

(34) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬

(35) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߞߐ߫ ߸ ߛߎ߬ߟߊ߫ ( ߛߙߊ߬ ߢߌߡߊ ) ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫

(36) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫

(37) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬

(38) ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߘߌߣߵߊ߲ ߕߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߣߴߌߟߋ ߕߍ߫ ߛߊ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߫ ߘߍ߫

(39) ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߓߊ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ( ߕߌ߲߬ߞߊ߬ߟߐ߲ ) ߞߵߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫

(40) ߊ߬ ߝߐ߫ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߐ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߎߦߋ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫؟

(41) ߞߋߟߋ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߊ߯ ߌ ߘߌ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐߓߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(42) ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߒ ߧߴߏ ߦߘߵߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߛߋߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬

(43) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬

(44) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ( ߖߏ ) ߡߊ߬

(45) ߒ߬ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋ߫ ߟߴߌ ߢߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌ߫

(46) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߗߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߝߙߊߥߎ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(47) ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊߦߟߍ ߘߴߌߞߘߐ߫

(48) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߌ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬

(49) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߛߎߓߊ߯ߞߍ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߕߍ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊߕߐ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬

(50) ߊ߲ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߕߌߢߍ ߘߌ߫

(51) ߝߙߊߥߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߍߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߒ ( ߛߋ߲߬ ) ߞߘߐ߫؟ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟

(52) ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߲ߝߌ߬ߛߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫ ߓߵߊ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫؟

(53) ߤߊߟߌ߬ ߛߊߣߌ߲߫ ߜߊߙߊ߲ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߝߍ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊ߫

(54) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߡߊߕߎ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐߙߐ߲߫

(55) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߡߐߣߍߓߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫

(56) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߏߣߊ ߘߌ߫ ( ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߐ߫ )߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߊߒߡߊ ߘߌ߫

(57) ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߏߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫

(58) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߰ ߥߟߊ߫ ( ߗߍ߭ ) ߏ߬ ؟߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߝߐ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߥߦߐ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߟߋ߬

(59) ߏ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ߝߏ߫ ߖߐ߲߬ߞߍ ߸ ߊ߲ ߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(60) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߦߊ ߞߍ߫

(61) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ‹ ߖߌ߱ › ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߎߛߎ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߒ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߋ߬ ߓߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(62) ߜߍ߬ߘߍ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߎ߯ ߘߐߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(63) ߌߛߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߯ ߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬

(64) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ ߡߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫

(65) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߸ ߜߊ߬ߟߏ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫

(66) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫

(67) ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߏ ߖߎ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫

(68) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ، ߊߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫

(69) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(70) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߍ߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߬ߘߋ߲ߜߊ߬ߛߌ߫ ( ߊ߬ ߘߐ߫ )

(71) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߝߟߊߞߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߓߴߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߬ߞߏ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫

(72) ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(73) ߦߙߌߘߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫

(74) ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(75) ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߖߌ߰ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߦߋ߲߬

(76) ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߯ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(77) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊߟߞߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ ߒ߬ ߡߊ߬ ߥߍ߫ ، ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߏߕߐ߫ ( ߕߊ߲߬ ) ߠߋ߬ ߘߋ߬

(78) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߢߊ ߜߏߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫

(79) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߓߊ߬؟߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(80) ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫؟ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߸ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߖߐ߫

(81) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ( ߘߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ )

(82) ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߸ ߛߍ߬ߡߍ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬

(83) ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(84) ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬

(85) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬

(86) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬

(87) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߐߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟

(88) ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߸ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(89) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߴߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߎߛߍ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫