97 - Al-Qadr ()

|

(1) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫.

(2) ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫.

(3) ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫.

(4) ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(5) ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߖߍ߲ߓߎߙߍ߲ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߕߎߡߊ.