97 - Al-Qadr ()

|

(1) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(2) ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߟߊ߫

(3) ߟߊ߬ߕߍ߮ ߛߎ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߊ߯ ߝߌ߬ߛߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫

(4) ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫

(5) ߖߐ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߎߚߎ߫ ߤߊ߲߯ ߞߣߍ ߖߌ߲ߞߌ߲߫ ߕߎߡߊ