21 - Al-Anbiyaa ()

|

(1) ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߓߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߔߏ߲߫.

(2) ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߟߊ߫.

(3) ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߢߣߊߜߍ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߊ߬ߟߋ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ) ߸ ߞߏ߫ ( ߞߋߟߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ߕߍ߫؟ ߸ ( ߞߏ߫ ) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߢߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫؟.

(4) ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߎߡߊ ߟߐ߲߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߘߌ߫.

(5) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߓߏ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߟߋ߬ ، ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߟߋ߬ ، ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߛߎ߬ߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ ( ߝߣߊ߫ ) ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߫ ߦߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߱ ߘߌ߫.

(6) ߘߎ߰ ߘߏ߲߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߣߴߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫؟.

(7) ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߝߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ، ߊ߲ ߞߵߏ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߢߊߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߏ ߡߊ߬.

(8) ߊ߲ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߎߡߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(9) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߊߛߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋߎ߫.

(10) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(11) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߎ߱ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߬؟ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫؟.

(12) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ( ߣߊ߬ ߞߏ ) ߡߊ߬ ߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߫.

(13) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߍ߬ ، ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫.

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫߹ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߯.

(15) ( ߞߎߡߊ) ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߝߊ߫ ߟߋߎ߫.

(16) ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߘߊ߲߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬.

(17) ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ ߟߋ߬ ، ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߦߴߏ߬ ߞߍߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(18) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߘߋ߬ ، ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ( ߘߖߐ߫ ߞߵߊ߬ ) ߞߎ߲߬ߣߍ ߛߊߙߌ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߏ߫ ، ߜߊ߬ߟߏ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߝߍ߬.

(19) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌߡߊ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߍ߰ ߟߊ߫.

(20) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߟߊ߫.

(21) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫؟.

(22) ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߛߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߌ߱ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(23) ߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߕߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(24) ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߥߍ߫ ، ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߢߍ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߔߏ߲߫.

(25) ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߞߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.

(26) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ( ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ) ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬߹ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫.

(27) ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߐ߲߰ ߠߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

(28) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߏ ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߘߐ߬ߣߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߘߐ߫ ( ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫ ).

(29) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߧߴߏ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(30) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫؟.

(31) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊߡߊ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߙߎ߬ ߕߍߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

(32) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߞߍ߫ ߓߟߌ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߦߴߏ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(33) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫.

(34) ߊ߲ ߡߊ߫ ߘߎߡߊ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߌߟߋ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎߡߊߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.

(35) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߍߣߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

(36) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߴߌ ߦߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߞߐ߫ ، ߞߏ߫ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߞߏߝߐ ߡߊ߬.

(37) ߡߐ߱ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߌߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߤߊߟߵߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߞߌߢߍ߫ ߒ ߠߊ߫.

(38) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫؟.

(39) ߥߟߊߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߕߊ߫ ( ߡߍߣߍ߲ ) ߠߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

(40) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߓߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߫ ߟߋߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫.

(41) ߞߋߟߊߡߐ߯ ( ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ) ߓߘߊ߫ ߘߐߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߵߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߕߌ߬ߟߌ ߓߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(42) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߡߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ߘߍ߯.

(43) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬؟ ߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(44) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߰ߧߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߣߊ߭ ߞߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫؟ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫؟.

(45) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߕߐ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬.

(46) ߣߌ߫ ߝߟߎߝߟߎߣߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߯.

(47) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ، ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ، ߤߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊߦߊߟߋ߲߫ ߞߌߛߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߖߌߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫.

(48) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߛߐ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍߦߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(49) ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߢߍ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߖߘߐ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ( ߞߏߢߊ ) ߟߊ߫.

(50) ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߢߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ، ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟.

(51) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߐ߫.

(52) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߕߎߙߍߕߎߙߍ߫؟.

(53) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫.

(54) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߝߟߌ߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߥߍ߫߹.

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߣߊ߬ߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬؟ ߸ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߥߍ߲ߖߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫؟.

(56) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ، ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬.

(57) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߒ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߒ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ ߞߊ߬ ߕߊ߯.

(58) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߜߋߘߎߜߋߘߎ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߎ߲߬.

(59) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߣߵߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(60) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫.

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫ ߓߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߙߋߦߴߊ߬ ߡߊ߬.

(62) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߢߌ߲߬ ߞߴߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫؟.

(63) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ، ߊߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫؟.

(64) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߰ߒߠߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(65) ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫ ( ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߴߌߟߋ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߋߚߋ߫ ߞߏ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ( ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ).

(66) ‹ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ › ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߝߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߙߐ߫ ( ߝߏߦߌ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫؟).

(67) ߡߐߚߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(68) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ߫.

(69) ߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߒ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߕߊ ߸ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߫ ߜߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߘߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬.

(70) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(71) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߕߌ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߙߊߞߊ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(72) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߰ߞߎߓߊ߫ ߟߊ߫ ߖߘߌߒߞߊ߲ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬.

(73) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ( ߛߌߟߊ ) ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(74) ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߎߕߌ߫ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߘߎ߱ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߖߎ߯ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(75) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ‹ ߟߎߕߌ߫ › ߟߊߘߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߞߣߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬.

(76) ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߎߤߎ߲߫ ߠߊߞߛߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߘߊ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߊߞߛߌ߫ ߢߊߣߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬.

(77) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫.

(78) ߘߊߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(79) ߊ߲ ߞߵߏ߬ ( ߞߕߌ ) ߝߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߞߟߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߎߘߊ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍߓߊ߮ ߘߌ߫.

(80) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߊߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߬؟.

(81) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ߫ ߜߍߟߍ߲ ߞߟߏ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߦߋ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߙߊߞߊ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(82) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(83) ߦߎ߯ߓߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߕߙߐߦߊ ߓߘߊ߫ ߡߊ߰ ߒ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(84) ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߕߙߐߦߊ ߡߍ߲ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߐߙߍ ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫.

(85) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߌߛߌ߬ߡߊߌ߯ߟߊ߫ ߣߴߌߘߙߌ߬ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߎߟߌ߬ߞߌߝߎߟߌ߫ ߞߏߝߐ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(86) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬.

(87) ߌ ߦߋ߫ ߖߍ߯ ߕߌ߮ ߞߏߝߐ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߡߐߣߍߣߍ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߓߏ߬ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

(88) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߣߐߜߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬.

(89) ߌ ߦߋ߫ ߖߊߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߏ߫ ، ߌߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍߕߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(90) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߦߊߤߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߊߢߵߊ߬ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߌߦߊߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(91) ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߓߊ߲ߦߊ ߟߊߛߐ߲߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߟߐ߬ ߝߍߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ( ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ) ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(92) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߌ߯ߣߊ߫ ߡߊ߲ߕߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߒߠߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬.

(93) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߝߛߋߞߙߋ߫ ، ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߫.

(94) ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߕߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

(95) ߊ߬ ߖߊ߬ߤߣߊ߬ߡߊ߬ ߘߊ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ( ߡߐ߱ ) ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(96) ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߦߊߖߎߖߎ ߣߌ߫ ߡߊߖߎߖߎ ߘߊߦߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߣߍߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߬.

(97) ߛߘߊߒߡߊߕߎߡߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߕߙߍߛߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ، ( ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߜߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(98) ߊߟߎ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(99) ߣߌ߫ ( ߖߏ߭ ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(100) ߥߏߙߏ߲ߥߏߙߏ߲߫ ߞߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏ߫ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬.

(101) ߢߌ߬ߡߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߓߕߐ߫ ߟߋ߬ ( ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߊ߫ ) ߔߏ߲߫.

(102) ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߫ ߊ߬ ߖߌ߰ߖߌ߰ ߞߊ߲߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬.

(103) ߖߘߐ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(104) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߡߟߋߞߋ߫ ߦߏ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߓߍߜߟߏ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ، ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߖߐ߫ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(105) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߫ ߖߊ߬ߓߎ߯ߙߎ ߘߐ߫ ߸ ߟߍߙߓߊߛߎ߲ ߞߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ ߘߐ߫.

(106) ߟߊ߬ߛߋ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(107) ߊ߲ ߡߴߌߟߋ ߗߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(108) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ) ߓߊ߬؟.

(109) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߓߟߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߞߍߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬؟.

(110) ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲߫ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ ߠߊ߫.

(111) ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ( ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ) ߸ ߣߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊߣߌ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߕߍ߫.

(112) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߞߕߌ ( ߕߍ߰ ) ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߘߏ߲߬ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߟߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬.