31 - Luqman ()

|

(1) ߊ ߟ ߡ

(2) ߟߍߙߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߣߍ߲ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫

(3) ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(4) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߊ߫

(5) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫

(6) ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߡߣߊߡߣߊ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߵߏ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߟߍߒߡߊߝߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ، ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫

(7) ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߜߐߛߐ߲ ߠߴߊ߬ ߕߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫

(8) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(9) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(10) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌߝߌ߬ߟߌ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߐߡߊ߰ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬

(11) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(12) ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߛߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(13) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߍߕߐ ߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߞߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߓߊ ߜߙߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(14) ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߡߐ߱ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߘߊߓߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(15) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߌ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߌ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬

(16) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊ߬ߦߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߌߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(17) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(18) ߌ ߞߊߣߵߌ ߕߊ߬ߡߊ߲ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߌ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ ߝߍ߬

(19) ߌ ߦߋ߫ ߕߍߡߞߊߒߞߋߦߊ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊߖߌ߰ ߸ ߓߊ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ( ߥߏߙߏ߲ߥߏߙߏ߲߫ )

(20) ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ߝߋ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲؟ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߕߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߡߊ߫ ߕߍ߫

(21) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߒ߬ ߣߐ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߎ߲߰ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ، ߤߊߟߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߯ߖߌ߯ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬

(22) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߢߘߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ( ߣߊߡߎ߲ ) ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߬ ߝߊߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬

(23) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߊߣߵߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(24) ߊ߲ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߡߊ߬

(25) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫

(26) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߟߋ߬

(27) ߤߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߦߙߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߎߓߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߥߐ߬ߙߐ߲߬ߥߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ( ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ) ߝߋߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(28) ߊߟߎ߫ ߘߊ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ ، ߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬

(29) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫؟

(30) ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬

(31) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ߬ߓߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߓߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫

(32) ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲߫ ߓߘߌߞߊߟߡߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߟߊ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߍߡߞߊߒߞߋ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߓߊ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߓߊ

(33) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߟߏ߲߫ ߢߍ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߏߦߌߘߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ، ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߓߊ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬

(34) ߊߟߊ߫ ߓߊ߬߸ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌߡߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߸ ߣߌߡߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߕߐ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬