80 - Abasa ()

|

(1) ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊߞߘߐߛߌ߬ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬

(2) ߞߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫

(3) ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߘߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߟߊߞߎߕߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫؟

(4) ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߵߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(5) ߌ߬ߦߏ߯ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫

(6) ߌߟߋ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬

(7) ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫

(8) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߌ ߡߊ߬

(9) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫

(10) ߌߟߋ ߦߴߌ ߞߐߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫؟

(11) ߌ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߓߊߏ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫

(12) ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߦߟߌߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫

(13) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫

(14) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ ( ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ) ߟߎ߬ ߕߊߓߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(16) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ ߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(17) ߡߐ߱ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ( ߞߟߋ߫ ) ߡߎ߲߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰؟

(18) ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߋ߲ ߡߊ߬ ( ߊߟߊ߫ ) ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫؟

(19) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߖߌ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ߫

(20) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߦߋ߫

(21) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ߬ߘߏ߲߬

(22) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫

(23) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߋ߯ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߕߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯

(24) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫

(25) ߞߏ߬ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߖߌ ߟߊߛߏ߰ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫

(26) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߥߟߍߟߍ߫

(27) ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫

(28) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ ߕߘߎߕߊ ߟߎ߬

(29) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߖߐ߲ ߠߎ߬

(30) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬

(31) ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬

(32) ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫

(33) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲

(34) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߘߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߢߍ߫

(35) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߢߍ߫

(36) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߢߐ߲߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫

(37) ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߟߊߓߐ߫

(38) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߯ ߡߣߍߡߣߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲

(39) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫

(40) ߢߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬

(41) ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎߙߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߣߐ߯ ߟߊ߫

(42) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߖߊߡߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫