80 - Abasa ()

|

(1) ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊߞߘߐߛߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬.

(2) ߞߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬.

(3) ߡߋ߬ߘߋ ߘߏ߲߬ ߘߴߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫؟.

(4) ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߘߴߊ߬ ߣߝߊ߫.

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߓߣߊ߬ߦߊ߫ ߛߊ߫ ߸

(6) ߌߟߋ ߌ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.

(7) ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߌߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.

(8) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߌ ߡߊ߬.

(9) ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫.

(10) ߌߟߋ ߦߴߌ ߞߐ߲ߓߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߹.

(11) ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ( ߌ ߞߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ) ߸ ߓߊߏ߬ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸

(12) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫߸ ߏ ߟߴߊ߬ ߦߟߌߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ( ߞߊ߲ ) ߘߐ߫.

(13) ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߝߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫.

(14) ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫.

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(16) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(17) ߡߐ߱ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߓߏ߲߰؟

(18) ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߝߋ߲ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫؟.

(19) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߖߌ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߡߊ߬ߦߌ߬ߙߊ߬ߦߊ߫.

(20) ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߦߋ߫.

(21) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߞߣߐ߫.

(22) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ( ߛߎ߭ ) ߟߊߞߎߣߎ߲߫.

(23) ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ߬ߦߏ߯ ߞߟߋ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(24) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߓߊ߫.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߙߐߕߐߕߐ߫.

(26) ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߥߙߊߕߊߕߊ߫.

(27) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(28) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߊ߬ ߕߘߎߕߊ ߟߎ߬.

(29) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߏ߬ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲ ߠߎ߬.

(30) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ( ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ) ߜߝߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.

(31) ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬.

(32) ( ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ) ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫.

(33) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߔߍߙߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲.

(34) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߘߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ ߢߍ߫.

(35) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߢߍ߫.

(36) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߢߐ߲߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫.

(37) ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߟߊߓߐ߫.

(38) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߣߍߡߣߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲.

(39) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫.

(40) ߢߘߊ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߜߊ߲߬ߜߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(41) ߓߎ߬ߙߎ߲߬ߓߎߙߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߣߐ߯ ߟߊ߫.

(42) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߖߊߡߙߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫.