86 - At-Taariq ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߕߍ߫ ، ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߕߍ߫.

(2) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߟߊ߫؟.

(3) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߢߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(4) ߒ ߞߏ߫ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫.

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߊ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

(6) ߊ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߫ ߔߎߦߌߔߎߦߌߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(7) ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߙߏ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߌ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

(8) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ‹ ߊߟߊ߫ › ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫.

(9) ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬.

(10) ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫.

(11) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߕߍ߫.

(12) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ( ߛߣߍ߬ ) ߘߎ߯ ߛߍ߲ߞߍߛߍ߲ߞߍߟߊ ߕߍ߫.

(13) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ( ߞߊ߲߫ ) ߘߌ߫.

(15) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߘߏ߫ ߡߊߘߊ߬ߓߊߙߌ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬.

(16) ߒ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߘߏ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߞߊ߲߬ ߖߐ߫.

(17) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߡߊߣߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߖߐ߫ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫.