86 - At-Taariq ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߕߍ߫ ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߕߍ߫

(2) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎߡߐ߬ߡߐ ߟߊ߫؟

(3) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߫ ( ߘߓߌ߬ ) ߘߐ߬ߛߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(4) ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߦߋ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(5) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߝߟߍ߫ ߞߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫

(6) ߊ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߫ ߔߎߦߌߔߎߦߌߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫

(7) ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߏ ߣߌ߫ ߛߌߛߌߞߟߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫

(8) ‹ ߊߟߊ߫ › ߛߋߣߍ߲߫ ߏ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ( ߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ) ߘߋ߬

(9) ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫

(10) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫

(11) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲߫ ( ߛߊ߲ߖߌ߫ ) ߡߛߊ߬ߦߌ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߕߍ߫

(12) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ( ߛߣߍ߬ ) ߘߎ߯ ߛߍ߲ߞߍߟߊ ߕߍ߫ ( ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ )

(13) ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ › ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(14) ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߬ ( ߞߊ߲߫ ) ߘߌ߫ ߞߏߦߌ߫

(15) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫

(16) ߒ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ߞߍ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫

(17) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߡߊߣߊ߫ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫ ߗߐ߫