61 - As-Saff ()

|

(1) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬

(2) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

(3) ߝߋ߲߫ ߝߐ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߍ߰ߒ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ

(4) ߊߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬-ߓߏ߲߫ ߣߘߐߣߍ߲߫-ߢߐ߲߰-ߠߊ ߟߋ߬

(5) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ ( ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ )߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(6) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߢߍߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ( ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ) ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߓߊ߮ ߞߋߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߒ ߞߐ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߤߊ߬ߡߊߘߎ߫ ، ߏ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(7) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߡߊ߬؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߝߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(9) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(10) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬؟

(11) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߊ߫

(12) ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߛߊ߫

(13) ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(14) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬؟ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߲ߒߠߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫