61 - As-Saff ()

|

(1) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߓߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(2) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟

(3) ߝߋ߲߫ ߝߐ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ.

(4) ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߝߍߚߍ߫ ߦߏ߫ ߟߐ߬ߟߌ߬ ߓߏ߲߫ ߣߘߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߟߋ߬ߞߎ ߟߊ߫.

(5) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߎߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߸ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬؟ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߝߊ߯ߙߌ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(6) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߢߍߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߌ߫ ߸ (ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߒ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߤߊ߬ߡߊߘߎ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(7) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߥߎߦߊ ߟߊߓߊ߮ ( ߕߊ ) ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ( ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߡߊ߬؟ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

(8) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߝߊߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߤߟߴߊ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(9) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߤߊߟߴߏ߬ ߜߏߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(10) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߞߛߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬؟.

(11) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߫ ߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫.

(12) ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߦߊ߰ߝߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߯ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߝߙߍ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(13) ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߟߊߝߎߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(14) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߦߏ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬؟ ، ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߞߍ ߖߊ߬ߡߊ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.