69 - Al-Haaqqa ()

|

(1) ߤߋ߫ ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ߫ ( ߘߐߛߊ߬ߓߊߟߌ )߹.

(2) ߡߋ߬ߘߋ ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ߫ ( ߘߐߛߊ߬ߓߊߟߌ ) ߘߌ߫؟

(3) ߡߎ߲߬ ߞߵߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ߫ ( ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߕߊ) ߟߊ߫.

(4) ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߛߎ߬ ߞߟߎ߬ߟߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬.

(5) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߎ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ߘߊ߫ (ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲߫) ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(6) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߘߊ߫ ߝߢߐ߫ ߞߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(7) ߏ߬ ߟߋ ߗߋ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߎ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߞߘߐ߫ ߝߙߍߕߍߕߍ߫ ، ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߋ߬ߓߋ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߢߐ ߘߐ߫ ߸ ߦߏ߫ ߕߡߊߙߏ߫ ߜߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߏߥߟߏߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬.

(8) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.

(9) ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߦߟߍߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(10) ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߕߍ߯ߕߊߟߌ ߥߓߊ߬ ߞߏ߬ ߞߍ ߟߊ߫.

(11) ߒ߬ߓߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߖߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߝߐ߬ߝߐ ߓߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߊ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߐ߫.

(12) ߛߴߊ߲ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߕߟߏ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߬.

(13) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߎ ߝߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߝߍߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߊ߫.

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߢߍ߲ߞߍߘߍ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߐߢߐ߲ߞߐ߫ ߡߐߢߐ߲ߞߐߟߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߌ߫.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫.

(16) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߘߌ߫ ߝߙߊ߫ ߝߊߥߎ߲߫ ، ߊ߬ ߝߙߊ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߋ߬.

(17) ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߛߋߦߌ߲߫ ߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߕߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߏ߲.

(18) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߙߊߓߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߥߛߊߞߙߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߏ߫ ߘߏ߲߰ ߘߐ߫.

(19) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߟߋ߫.

(20) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒߠߋ ( ߕߎ߲߬ ) ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ( ߣߌ߲߬ ) ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߖߐ߫.

(21) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߡߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߦߟߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(22) ߣߊߞߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

(23) ߏ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(24) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߌ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߟߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

(25) ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߘߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߲ ߝߍ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߊߦߌߞߊ߬ ߸ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߍߙߊ ߕߎ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬.

(26) ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߘߌ߫.

(27) ߥߟߊߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬.

(28) ߒ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߒ ߡߊ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(29) ߘߊ߬ߟߎ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߒ ߡߊ߬.

(30) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ߧߊ߫.

(31) ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߐ߫.

(32) ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߟߐ߬ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲ ߢߊ߫ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫.

(33) ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊߟߓߊ߫ ߡߊ߬.

(34) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߡߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬.

(35) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߓߌ߬.

(36) ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߘߐ߫.

(37) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫.

(38) ߍ߲߬ߍ߲ߍ߲߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋߟߌ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(39) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋߓߊߟߌߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(40) ߒ ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߦߋ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(41) ߝߋߎ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߞߎ߬ߦߟߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(42) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ߠߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߵߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߓߍ߫.

(43) ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(44) ߣߌ߫ ‹ ߞߋߟߊ › ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(45) ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

(46) ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߣߊ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߕߍ߰ ߜߊߘߌ߫.

(47) ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬.

(48) ‹ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ › ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(49) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߛߋߚߋ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫.

(50) ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߊ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߟߋ߫.

(51) ߓߊߏ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ ( ߞߌߛߍ ) ߟߋ߬.

(52) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߕߊ ߞߴߌ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ߕߐ߮ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߘߌ߫.