25 - Al-Furqaan ()

|

(1) ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(2) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߖߋߞߎߦߊ߫ ߖߋߞߎߖߋߞߎ߫.

(3) ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߭ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߦߊ߬ ߣߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߣߌ߫ ߥߟߌ߬ ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫.

(4) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ( ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ) ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߥߎߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ، ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߣߌ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(5) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߋ ߓߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߝߐߛߓߍ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߛߐ߰-ߐ-ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ-ߊ-ߥߎ߬ߙߊ߬.

(6) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߐ߲߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(7) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߞߋߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫؟ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫؟ ߥߟߊߞߏ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(8) ߥߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߣߊߞߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊߟߏ߫ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ، ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߝߏ߫ ߗߍ߬ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲.

(9) ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߒߡߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌ߫ ߟߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

(10) ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ߫ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫: ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߖߌߢߊ ߟߎ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߎ߬ ߞߴߌ ߦߋ߫.

(11) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߌߖߌ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬.

(12) ߏ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߥߙߌ߬ ߞߊ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫.

(13) ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߛߐ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߦߋ߲߬.

(14) ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߦߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߦߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߞߟߌ߫.

(15) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߓߊ߬ ߘߎߡߊ ߣߊߞߐ ߸ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߙߐ ߘߌ߫.

(16) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߣߊ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ߘߎߡߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߞߊߣߌ߲ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(17) ߒ߬ߓߊ߬ ( ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ) ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ، ( ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ) ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊߟߎ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߓߊ߬؟ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬؟.

(18) ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ ߡߊ߬߹ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߌߟߋ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߏߒߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ߫ ߛߌ߫ ߣߐ߬ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(20) ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ( ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(21) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ( ߜߍ ߘߐ߫ ) ، ߤߊ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌߘߐ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߛߋߞߘߎ߬ ߜߛߋߞߘߎߟߌ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫.

(22) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߛߍߥߊ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊߞߣߊ߫ ߸ ߛߊߞߣߊߔߊߕߌ߫߹.

(23) ߊ߲ ߘߌ߫ ߒ߬ ߝߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߕߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߌ߫.

(24) ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߦߙߐ߬ ߞߏ ߘߐ߫.

(25) ߛߊ߲ ߝߙߊߕߐ߫ ߓߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߞߊ߬ ߞߋ߲ߛߐ߲ ( ߡߟߍ߬ߞߊ ) ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߓߘߍߓߘߍ߫.

(26) ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߤߌߣߊߒߕߋ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(27) ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߗߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߋߟߊ ߝߍ߬.

(28) ߊ߯ߟߊ߫߹ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߞߣߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ( ߒ ) ߕߋߙߌ߫ ߘߌ߫.

(29) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߟߊߝߌ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ، ߤߊ߲߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߮ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(30) ߞߋߟߊ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ( ߝߋ߲߫) ߠߊߕߏߕߊ ߘߌ߫ ߜߟߊߞߏ߫.

(31) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(32) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߘߍ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߟߎߞߕߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ( ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ) ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߛߴߊ߲ ߘߴߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߟߐߟߐߟߐ߫.

(33) ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ߬ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߣߵߌ ߡߊ߬ ( ߏ ) ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߢߌߡߊ ߘߌ߫.

(34) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(35) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߛߘߌ߬ߒ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫.

(36) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߟߋ߬ ߟߋߎ߫.

(37) ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߞߏ ߘߌ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(38) ߊ߯ߘߌ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߏ߱ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

(39) ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߋ߬ ߟߋߎ߫.

(40) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲ߖߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߮ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߍ߫ ߥߟߌ߬ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(41) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߊ߯ ߟߴߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߘߌ߫؟.

(42) ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊߝߟߌ߬ ߒ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߲ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߕߎߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫.

(43) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ ߘߌ߫؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌߟߋ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟.

(44) ߥߟߊ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ( ߦߏ߫ ) ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(45) ߌ ߡߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎߟߋ߲ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߖߙߌ߫ ، ߊ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߊ߬ ߢߍߡߌߘߊߟߊ߲ ߘߌ߫.

(46) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߵߊ߲ ߡߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߣߐ߲߮ ߠߊ߫ ߕߐߟߍ߫.

(47) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߎ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ ߝߊ߯ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߞߍ߫ ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߥߟߌ߬ ( ߕߎߡߊ ) ߘߌ߫.

(48) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߢߍߕߐߟߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊߟߌߟߊ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫.

(49) ߖߐ߲߰ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߙߊ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߟߊߣߌߡߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫.

(50) ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ( ߖߌ ) ߏ߬ ߕߊ߯ߣߌߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ( ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ) ߝߏ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ.

(51) ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(52) ߌ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߟߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(53) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߸ ߘߐ ߢߌ߲߬ ߖߌ ߘߌߡߊ߲߫ ߘߌߦߊ߫ ߡߙߍߕߍߕߍ ߟߊ߫ ، ߘߐ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߱ ߘߌ߫ ߞߎߣߦߊ߫ ߞߙߊߕߊߕߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߍߕߍ߮ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ߣߍ߲.

(54) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߤߋߦߌ߬ ، ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(55) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ، ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ( ߖߎ߮ ) ߞߐߞߘߐߘߍߡߍ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(56) ߊ߲ ߡߴߌߟߋ ߗߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ.

(57) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߟߎ߫ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߙߊ߬ ߟߴߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬.

(58) ߌߟߋ ߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߣߌߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(59) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߞߊߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(60) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߘߌ߫؟ ߌ߬ߦߏ߯ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߌߟߋ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߦߋ߫؟ ߏ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߎ߲ߞߘߐߕߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭.

(61) ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߘߍߟߏߟߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߕߌ߬ߣߊ߲ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ߫ ߦߋߟߋ߲ߠߊ.

(62) ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߛߎߞߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߝߍ߬.

(63) ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߞߏߢߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊߞߘߐߓߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߕߐߟߍ߫߹.

(64) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫.

(65) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߎ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߝߍ߲ߝߍߘߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(66) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫.

(67) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߖߊߛߟߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߍ߯ߜߟߍߦߊ߫ ߞߍ߫ ، ߞߊ߬ ߞߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߋߙߎ߫.

(68) ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߫ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫.

(69) ߓߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫ ߓߊߟߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߐ߫.

(70) ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(71) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫.

(72) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߥߎߦߊ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊߟߏ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐߘߏ߲ ߘߌ߫ ߔߏ߲߫.

(73) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߝߎߦߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߌ߫.

(74) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߛߐ߫ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߲ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫.

(75) ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߲ߞߊߛߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߝߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߐ ߘߌ߫.

(76) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߦߋ߲߬ ߘߏ߲߬ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߘߊ߯ ߦߌߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߟߋ߫߹.

(77) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߕߍ߫ ߸ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߍ߲ߝߘߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫߹.