33 - Al-Ahzaab ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߌ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(2) ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߌ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(3) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.

(4) ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߝߋ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ( ߘߏ߲߬ ) ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫.

(5) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ( ߛߌ ߟߎ߫ ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ( ߓߊ ) ߏ߬ ߟߋ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ( ߛߌ ߟߎ߬ ) ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߌ߰ߒ߬ߠߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(6) ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ) ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߛߌ߲ߖߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ( ߗߍߕߊ ߘߐ߫ ) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߲߬ ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫.

(7) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(8) ߖߐ߲߰ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߫ ، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(10) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߢߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߏ߬ߞߏ߬ߥߟߊߞߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߲ߥߐߙߐ߲ߞߐ߲ߕߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ ( ߛߎ߮ ) ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫.

(12) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߫ ߒ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߞߐ߫.

(13) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ( ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߦߊߛߙߌߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߸ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߏ߫ ، ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߐ߫.

(14) ߤߊߟߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߞߐߚߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߡߊߣߊ߫ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߛߌߣߍߣߍ߲߫.

(15) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(16) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߕߍߣߵߊߟߎ߫ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߥߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߘߐ߫ ، ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ( ߛߌ߬ ߖߊ߲߫ ߠߊ߫ ) ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.

(17) ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫.

(18) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߛߊ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߟߋ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫.

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߐ߬ߒ߬ߠߊ߬ ߞߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߟߏ߬ߞߏ߬ߥߟߏߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߛߊ߬ߦߊ ( ߞߊ߬ߟߏ ) ߓߟߏ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐߛߐ߰ߛߐ߰ ( ߊ߬ߟߎ߫ ) ߣߍ߲߬ ߣߎ߲߫ ߠߊߓߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߓߊ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߞߊ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߝߋߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ، ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߯ ߕߘߍ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߕߜߋߣߍ߲߫.

(21) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߖߞߊߡߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫.

(22) ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߒ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ.

(23) ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߟߊ߫.

(24) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(25) ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߤߙߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(26) ߟߍߙߊߟߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߸ ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ߔߙߊߎ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߫.

(27) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߗߍ ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߛߎ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(28) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߕߏߢߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߗߋ߲߱ ߠߊ߫.

(29) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(30) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߞߟߊ߬ߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫ ߓߊߟߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߰ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(31) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫.

(32) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ( ߕߐ߭ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ) ߸ ߓߊ ߕߡߊ߬ߦߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫.

(33) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߝߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߎ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߝߟߐ ߕߎ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߛߐ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߥߟߋߥߟߋ߫.

(34) ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߏ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(35) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߰ߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߛߘߊߞߊ߫ ߓߐߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߛߎ߲ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߖߊ߲߬ߓߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߠߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߊߛߌߦߊߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߦߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(36) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߸ ߞߏ߫ ߢߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ( ߏ߬ ) ߘߐ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߊ߫.

(37) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߝߘߎߡߊ ߕߏ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߌߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߌ ߣߌ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߖߊߙߋߣߍ߲߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ، ߖߋߦߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߝߘߎ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߤߊߞߍߕߏ߫ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߫ ( ߕߊ߭ ) ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(38) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߯ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

(39) ( ߝߟߐ߫ ߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߍ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(40) ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(41) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߞߏߝߐߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߓߙߎߕߎߕߎ߫.

(42) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߰-ߐ-ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ-ߥߎ߬ߙߊ߬.

(43) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ، ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(44) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ( ߊߟߊ߫ ) ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߐ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(45) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ.

(46) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߕߌ߬ߣߊ߲߬ ߦߋߟߋ߲ߡߊ.

(47) ߌ ߘߟߊߝߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫.

(48) ߌ ߘߏ߲߬ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߫ ߌ ߘߐ߫ ) ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫.

(49) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߭ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߙߌ߬ߦߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߢߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߗߋ߲߱ ߠߊ߫.

(50) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߞߵߌ ߓߟߏߡߐ߮ ߡߍ߲ ߡߙߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ ߕߣߐ߬ ߘߌߣߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߓߍߣߐ߯ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߕߍߣߍ߲߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߴߌ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߘߎ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߴߌߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߯ ( ߕߙߊ߬ߡߛߏ ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߣߌ߲߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߰ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߌߟߋ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(51) ߊ߬ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ‹ ߌ ߡߏ߬ߛߏ › ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߌ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߓߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߖߌ߰ߒ߬ߠߊ߫ ߕߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߛߎߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߬ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(52) ߡߛߏ߬ ߛߌ߫ ( ߝߘߎ ) ߕߍ߫ ߘߤߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߘߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߞߵߌ ߤߣߍ߫ ، ߝߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(53) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ( ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ) ߘߋ߬ ߸ ߝߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ( ߞߵߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ) ߛߎ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ( ߛߎ߬ߡߊ߲ ) ߡߐ߭ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊ߯ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߣߊ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߓߐ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߘߏ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߡߍߦߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫. ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߥߊ߬ߣߊߙߌ ߟߋ߬ ߞߕߐ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ( ߟߎ߬ ) ߦߋ߫. ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߙߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߝߋߎ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(54) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(55) ߖߌ߰ߒ߬ߠߊ߫ ߕߍ߫ ‹ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ › ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߛߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(56) ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߏ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߯.

(57) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(58) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ ߟߊ߫.

(59) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߊ߬ ߟߊߛߴߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߣߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߙߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(60) ߛߋߚߋ߫߸ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߖߎ߰ ߝߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫ ߸ ߒ ߘߴߌ ߘߐߛߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߔߊߞߌ߫ ، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌߟߋ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߜߋ߫.

(61) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߔߌߘߏ߫ ߔߌߘߏ߫.

(62) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐ߫ ߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫.

(63) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߌߟߋ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ ) ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߡߎ߲߬ ߘߏ߲߬ ߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫؟

(64) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌߖߌ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

(65) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

(66) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ߕߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߯ߟߊ߲߫߹ ߥߟߊߞߏ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߣߊ߬.

(67) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬.

(68) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫.

(69) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߜߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ.

(70) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߛߥߊ߬ߓߊ ߝߐ߫.

(71) ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߫ ߦߝߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊ߫.

(72) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߐ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ، ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߢߌ߯ߞߌߞߌ߫ ، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(73) ( ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ، ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.