33 - Al-Ahzaab ()

|

(1) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߌ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߌ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(2) ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߌ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫

(3) ߌ ߦߴߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫

(4) ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ-ߞߐ-ߟߞߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߥߟߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫

(5) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ( ߛߌ ) ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ( ߛߌ ) ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ، ߕߍ߰ߡߊߛߌ߯ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(6) ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߲ߖߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫

(7) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(8) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(9) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߓߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߢߐ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߡߵߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߊߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(10) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߊߡߵߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߝߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߝߊ߲ ߸ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߢߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߞߊ߲ߥߙߐߛߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߟߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊ߫

(11) ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߍߦߙߍ߫ ߜߍߟߍ߲ ߞߍ߫ ߜߙߊߜߙߊߜߙߊ߫

(12) ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߫ ߒ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ

(13) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߦߊߛߙߌߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߸ ߕߏߞߎ߲ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ( ߞߍ߬ߟߍ ߕߏ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߛߏ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߐ߫

(14) ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߘߎ߱ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߛߌ߫ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߛߌߣߍߣߍ߲߫

(15) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߘߌ-ߊߟߊ-ߡߊ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(16) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߕߍߣߊ߬ ߞߏߢߊ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ( ߊߟߎ߫ ߛߌ߭ ) ߕߟߋ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫

(17) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫

(18) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߌ߬ߢߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ߬ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫

(19) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߖߘߐ߬ߣߊ߲߬ߞߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߌ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߣߎߡߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߓߟߏ߫ ߸ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߘߐߝߎ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߲߬ ߛߎߡߍߛߎߡߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ߓߊ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߞߊ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬

(20) ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߞߏ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߏ߯ߘߊ-ߟߊ-ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߢߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߲߬ ، ߤߊߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫

(21) ߞߢߊߢߐ߯ߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߞߍ߫

(22) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߒ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߝߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ

(23) ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߵߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߛߕߊ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫

(24) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߣߴߏ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(25) ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߤߙߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߋߎ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(26) ߟߍߙߊߟߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ‹ ߊߟߊ߫ › ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲ ߟߊߝߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߫

(27) ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߗߍ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(28) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ ߝߍ߬ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߗߋ߲߬ ߠߊ߫

(29) ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߛߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬

(30) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߌ߫ ߓߊߟߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߌ߫ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬

(31) ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߏ ߛߊ߬ߙߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫

(32) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߊ߬ߡߌ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߎ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߟߏ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߟߊߣߊ߬ߕߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߝߐ߫

(33) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߝߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߕߎ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߝߟߐ ߕߎ߬ߟߌ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߛߐ ߡߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߬ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߏߘߊ߫

(34) ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߟߌߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߐߡߐߒߕߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(35) ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߰ߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߛߘߊߞߊ߫ ߓߐߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߛߎ߲ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߓߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߠߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߟߊߛߌߦߊߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫

(36) ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߸ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߢߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߒ߬ߤߤߎ߲߮ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫

(37) ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ ߣߴߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߊ߫ ߣߍߡߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߌ ߝߘߎߡߊ ߕߏ߫ ߌ ߞߎ߲߬ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ، ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲߰ ߠߴߌ ߣߌ ߘߐ߫ ߥߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ، ߖߋߦߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߓߐ ߡߍ߲ ߞߍߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߘߎ߫ ߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ( ߝߘߎ ) ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ . ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(38) ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߯ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߋߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߰ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

(39) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߬ߦߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߢߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫

(40) ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(41) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߞߏߝߐߟߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫

(42) ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߛߐ߰ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ߬

(43) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫

(44) ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߖߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ߒߞߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(45) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߣߵߌ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫

(46) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߕߌ߬ߣߊ߲߬ ߦߋߟߋ߲ߡߊ

(47) ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߍߥߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫

(48) ߌ ߞߣߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ ߸ ߊߟߊ߫ ߥߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫

(49) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߝߘߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߵߊߟߎ߫ ߡߊ߭ ߢߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߙߌ߬ߦߊ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߌߦߊ߫ ( ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߲߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ )߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߫ ߗߋ߬ߢߌ߲ ߠߊ߫

(50) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߓߟߏߡߐ߯ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬-ߕߣߐ߬ ߘߌߣߍ߲ ߘߐ߫ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߓߍߣߐ߯ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߕߍߣߍ߲߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߓߊߙߌ߲ߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߌ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߝߘߎ߫ ߸ ߏ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߌߟߋ ߘߐߙߐ߲߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߕߍ߰ߡߊ߬ߛߌ߰ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߌߟߋ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(51) ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߏ߲߰ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ( ߓߏ߲-ߠߊ-ߛߌ ߘߐ߫ )߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߊߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߌ ߘߌߦߊ߫ ، ߌ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊߓߐߣߍ߲ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߖߌ߰ߒߠߊ߫ ߕߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߛߎߡߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߸ ߌ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߋ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(52) ߡߛߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߤߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߵߌ ߢߊߞߘߐߓߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߟߏߡߐ߯ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߘߋ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(53) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ( ߛߎ߬ߡߊ߲ ) ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߟߌ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߢߣߊߜߍߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߡߍߦߊ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߯ߡߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ (ߊ߬) ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߊ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߠߎ߬ ߞߕߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߙߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߘߎ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(54) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߰ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(55) ߖߌ߰ߒ߬ߠߊ߫ ߕߍ߫ ‹ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ › ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߛߏ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(56) ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߟߋ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ، ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߯

(57) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

(58) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ߘߐ߬ߜߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫

(59) ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߌ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߌ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߣߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ( ߝߙߏ߬ߞߌߦߊ߫ ߣߊ߬ ߟߊߕߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ )، ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߙߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

(60) ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏ ߥߎߦߊ߫ ߘߐߖߊߥߏߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߘߊ߫߸ ߒ ߘߴߌ ߟߊߛߎ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߌߟߋ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫

(61) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫

(62) ߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߟߐߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߟߊ߫

(63) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߌߟߋ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ( ߟߐ߬ߓߊ ) ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߡߎ߲߬ ߘߴߌߟߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫؟

(64) ߊߟߊ߫ ߣߐ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߯ߖߌ߮ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬

(65) ߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߌ߲߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫

(66) ߊ߬ߟߎ߬ ߢߘߊ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲ߕߐ߫ ߕߊ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ( ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ )

(67) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߸ ߊ߲ ߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊߝߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߡߊ߬

(68) ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߓߊߟߌߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊ߫

(69) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߜߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ

(70) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߝߐ߫

(71) ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߢߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫

(72) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߐ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ، ߡߐ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߬ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬

(73) ߛߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫