31 - Luqman ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(3) ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(4) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬.

(5) ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(6) ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߡߣߊߡߣߊ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߟߌ߬ߟߌ ( ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ) ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ( ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ) ߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߟߍߒߡߊ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߝߍߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(7) ߣߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ، ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߜߋߘߋ߲ߟߊ߲ ߠߴߊ߬ ߕߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫.

(8) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߣߍߡߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

(9) ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(10) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߫ ( ߠߎ߫ ) ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߓߴߏ߬ ( ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌߝߟߌ߬ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬.

(11) ߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ( ߡߊ߰ߙߌ ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫ ، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫.

(12) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߛߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ، ߒ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

(13) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߟߎߞߌߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍߕߐ ߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߞߣߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߜߙߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(14) ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊߛߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߘߊߓߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(15) ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߌ ߞߊ߲߬ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߴߌ ߟߊ߫ ، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ، ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬.

(16) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߤߊߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߊߦߊߟߋ߲߫ ߞߌߛߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߖߌߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߯ߒߕߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(17) ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߘߋ߲߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(18) ߌ ߞߊߣߵߌ ߕߊ߬ߡߊ߲߬ ߝߟߊߞߊ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߌ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ ߛߌ߫ ߝߍ߬.

(19) ߌ ߦߋ߫ ߕߍߡߞߊߒߞߋߦߊ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߡߊߖߌ߰ ߌ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߜߏ ߟߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ( ߥߏߙߏ߲ߥߏߙߏ߲߫ ) ߞߊ߲ ߘߌ߫.

(20) ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߫؟ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ ߕߋ߲߬ ߝߎ߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߡߊ߫ ߕߍ߫.

(21) ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߒ߬ ߕߎ߲߰ߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ، ߋ߫߹ ߤߊߟߌ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߌߖߌ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊ߬؟.

(22) ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߢߊߘߐߟߊ ߞߟߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߜߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ، ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

(23) ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߴߌ ߟߊߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߋ߬ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ، ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߕߘߋ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(24) ߊ߲ ߧߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߜߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ( ߡߎߣߎ߲߬ ) ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߐ߬ߜߌߟߌ߲ ߡߊ߬.

(25) ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ، ߛߋߚߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߰ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߥߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߋ߬ߋ߬ߋ߯ ߸ ߞߏ߬ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߏ߲߰.

(26) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߘߌ߫.

(27) ߤߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߦߙߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ( ߘߎߓߊ ߘߌ߫ ) ߸ ߝߋߎ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ( ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ) ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(28) ߊߟߎ߫ ߘߊ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ( ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ) ߸ ߝߏ߫ ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߕߊ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫.

(29) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߞߊߙߏ ߞߟߏ߫ ߸ ߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫؟.

(30) ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߋ ߕߏ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߎ߮ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߞߙߐ߬ߓߊ ߘߌ߫.

(31) ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎߟߎ߲ ߦߋ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲߫ ߠߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߠߊ߬ߓߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߓߊ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫.

(32) ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲߬ ( ߞߘߎ߬ߓߊ ) ߟߎ߬ ߓߘߌߞߊߟߡߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߎ߰ߓߎ߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏߘߊ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߕߍߡߞߊߒߞߋߦߊߓߊ߯ ( ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ) ߠߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߓߊ߫ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߓߊ ߘߊ߬ߡߊ.

(33) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߟߏ߲ ߢߍ߫ ߸ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߏߦߌߘߋ߲߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߥߛߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߸ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߓߊ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬.

(34) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߊߟߊ߫ ߸ ߟߐ߬ߓߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ( ߢߋ߬ߟߋ ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߣߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ، ߣߌߡߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߕߐ߫ ߘߎ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.