32 - As-Sajda ()

|

(1) ߊ. ߟ. ߡ. ( ߊߟߌߝ. ߟߊ߯ߡ. ߡߌ߯ߡ. )

(2) ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߱ ߸ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(3) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬؟ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊߘߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ، ߛߴߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߦߋ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߖߐ߲߰ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫.

(4) ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߝߋ߲ ) ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߸ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߢߌ߲߬ ߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߓߊ߰ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬؟.

(5) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߥߊߟߌߢߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߘߎ߱ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ( ߛߊ߲߬ ) ߦߙߌߞߕߊ ߘߐ߫.

(6) ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

(7) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߢߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߓߐ߱ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

(8) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߊ߲߫ ߓߐߢߐ߲߯ߘߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߣߍ߲߫ ߣߙߐߘߐߖߎ߮ ߘߐ߫.

(9) ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߕߜߋ߫ ߟߋ߫ ߘߋ߬.

(10) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߣߴߊ߲ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫؟ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬.

(11) ߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߦߊ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

(12) ߣߴߌ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߘߊ ߸ ( ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߞߊ߲߬ ) ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߋߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߊ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ( ߥߊ߫ ) ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫.

(13) ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߜߋ߲ߜߋ߲ߧߊ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߒ ߘߌ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߟߝߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯.

(14) ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߜߙߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߐ߫ ، ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߓߘߊ߫ ߢߌ߬ߣߵߊߟߎ߫ ߞߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎߡߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬.

(15) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߌ߫ ߓߙߌ߫ ، ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫.

(16) ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߘߎ߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߡߊ߬ߦߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

(17) ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߰ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫.

(18) ( ߊ߬ ߝߐ߫ ) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫.

(19) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߝߍ߬.

(20) ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߔߊߟߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍߕߐ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏߕߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߕߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߡߊߜߙߏ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫.

(21) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߛߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߸ ߛߊ߬ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߍ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬.

(22) ߖߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(23) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߎߛߊ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(24) ߊ߲ ߞߊ߬ ߢߍߓߊ߯ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߞߕߌߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߛߐߛߐ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

(26) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊߜߊ߬ߣߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ) ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(27) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߘߎ߰ ߖߊߙߊ߲ ߡߊ߬؟ ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(28) ߊ߬ߟߎ ߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߓߏ߲߰ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(29) ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߕߌ߫ ߕߍ߮ ߟߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߎߣߊ߲ߝߊ߲߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߋ߬ ( ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ).

(30) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ، ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.