50 - Qaaf ()

|

(1) ߞ߫. ( ߞ߫ߊ߯ߝ. ) ߸ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߕߍ߫.

(2) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ( ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫ ) ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ( ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ) ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬؟.

(3) ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߲ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫؟ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߦߙߐ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߞߟߋ߫.

(4) ߒ߬ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߰ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ( ߝߊ߬ߘߌ ) ߘߐ߫ ، ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߍߙߊ ߟߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(5) ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߎ߬ߢߊ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߯ߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫.

(6) ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߏ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲؟ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߸ ߥߏ߬ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫؟.

(7) ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌߝߌ߬ߟߴߊ߬ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߗߋ߲߭ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬.

(8) ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߟߊߞߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߐ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߦߋ߫.

(9) ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ߫ ߓߙߊߞߡߊ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߲ ߞߊ߬ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߬ߕߊ ߟߎ߬.

(10) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߡߊߙߏߛߎ߲߫ ߖߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߸ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߕߛߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(11) ( ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ) ߓߊߟߏ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߣߐ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߐߟߌ ߞߍߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ( ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ).

(12) ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬.

(13) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߯ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߋߙߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߟߎߕߌ߫ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬.

(14) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߋ߬-ߕߎ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎߓߊߌ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ( ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ).

(15) ߋ߫ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߊ߲ ߛߍ߰ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߝߟߐ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬؟ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ( ߞߏߢߊ ) ߘߐ߫.

(16) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߌ ߦߋ߫ ߘߐߗߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊ ߊ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߲ ߣߊ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߖߎ߬ߟߎ ߟߊ߫.

(17) ( ߊ߲ߠߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ) ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ، ߘߐ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߸ ߘߐ ߦߋ߫ ߣߎߡߊ߲ ߝߍ߬.

(18) ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߫ ߝߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊ ߘߐ߫.

(19) ( ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ) ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߟߏ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߌ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬.

(20) ߓߘߎ ߘߌߣߊ߬ ߝߍ߫ ߛߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫.

(21) ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߸ ߞߐߜߍ߲ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߛߙߋ߫ ߦߴߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߝߍ߬.

(22) ߞߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߖߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ( ߟߏ߲ ) ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߲ ߓߘߴߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߓߐ߫ ߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߋߟߌ߫ ߢߊ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߓߌ߬.

(23) ߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ( ߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ ) ߡߍ߲ ߜߍ ߘߐ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬.

(24) ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊߝߟߌ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫.

(25) ߓߐߣߎߡߓߊߟߌ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߛߌߞߊߓߊ߮ ߘߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(26) ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߖߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߴߊ߬ ߓߎ߬ߓߎ߬ߡߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߘߐ߫.

(27) ߊ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߝߟߌ߬ ߔߘߋߞߟߋ ߘߐ߫.

(28) ‹ ߊߟߊ߫ › ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߘߊߘߛߐߛߐ߫ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߟߊߞߐ߲߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ( ߞߊ߬ߞߘߐ߬ ).

(29) ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߒߠߋ ߓߘߊ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߓߊ߯ ߘߌ߫.

(30) ߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߦߋ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߒ ߞߏ߫ ߌ ߓߘߊ߫ ߝߊ߫؟ ، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߓߊ߬؟.

(31) ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߘߌ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߦߙߐߡߊߖߊ߲ߧߊ߫ ߕߍ߫.

(32) ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߦߴߌߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߊ߬ߡߊ ߘߌ߫.

(33) ( ߏ߬ ) ߡߍ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ ߢߍ߫ ߊ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(34) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߖߐ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߎߡߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫.

(35) ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߦߋ߲߬ ، ߡߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߒ߬ߠߎ߬ ߓߘߊ ( ߞߘߊߎ߫ ).

(36) ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ߘߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߛߌߟߊߛߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߔߊߣߊ߲ߎ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߣߐ ߟߎ߬ ߘߐߥߟߏߡߊ߫ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߦߌߟߊ߫ ߓߍ߫.

(37) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ( ߢߣߊߓߊ߮ ) ߘߌ߫.

(38) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ، ߛߍ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫.

(39) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߕߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߖߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߕߊ߲߬ߘߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߋ߬ߟߋ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߋ߭ ߢߍ߫.

(40) ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߛߎ ( ߝߣߊ߫ ) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߛߊߟߌ ) ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲߫ ߞߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

(41) ߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ، ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߞߟߌߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫.

(42) ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߐߟߌ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ( ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ).

(43) ߊ߲ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߕߐ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(44) ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߥߙߊߕߊߕߊ߫ ، ߏ ߟߊ߬ߘߍ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬.

(45) ߒ߬ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߰ߣߦߊ߬ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ ߢߍ߫.