53 - An-Najm ()

|

(1) ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߕߍ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߓߋ߬ ߘߊ߫.

(2) ( ߖߊ߯ߕߋ߬ ) ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߊ߫ ߝߟߌ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋߟߋ߲߫.

(3) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߍ߬.

(4) ߝߏߦߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲.

(5) ( ߛߟߐߡߌ߲߫ ) ߛߍ߲ߓߍ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫.

(6) ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫.

(7) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊߡߌߟߏ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߔߏ߲߫.

(8) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߲߫ ( ߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ).

(9) ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߐ߲߬ߞߐ߲ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߦߌߙߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫.

(10) ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫.

(11) ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߫ ߝߘߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߊ߬.

(12) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߘߊߘߐߖߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߘߐ߫؟.

(13) ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߛߋߚߋ߫.

(14) ߘߊ߲߭ ߕߡߐߙߐ߲ߛߎ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫.

(15) ߡߊ߬ߞߍ ߣߊߞߐ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

(16) ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߡߐߙߐ߲ߛߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌ߬ߟߊ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫.

(17) ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߫ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ( ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ) ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߝߘߏ߬.

(18) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫.

(19) ߒ߬ߓߊ߬ ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߟߊ߯ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߊ߳ߎߖ߭ߊ߫ ߡߊ߬ ߘߌ߬؟

(20) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߊ߯ߕߊ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

(21) ߌ߬ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫.

(22) ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߕߟߊߟߌ ߘߌ߫ ߘߋ߬.

(23) ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ، ߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߝߎ߯ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ، ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߣߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫.

(24) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߣߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬؟.

(25) ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߌ߫.

(26) ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬.

(27) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ( ߞߏ ) ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬.

(28) ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߞߐ߫ ، ߖߌ߰ߟߌ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߐ߫.

(29) ߒ߬ߓߊ߬ ߌߟߋ ߌ ߞߐߘߏ߲߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߟߐ߬ ߊ߲ ߞߏߝߐ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߐ߫.

(30) ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߊ߲ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫.

(31) ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ( ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ) ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߖߎ߯ߦߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫.

(32) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߜߌߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ( ߖߟߎ߬ߡߎ߲߬ ) ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߌ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߜߍ߫ ߘߋ߬ ، ߓߊ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫.

(33) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߠߊ߫؟.

(34) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߜߟߍ߬ߦߊ߫؟.

(35) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬؟.

(36) ߥߟߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ ߡߎߛߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(37) ߊ߬ ߣߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߝߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫؟.

(38) ߞߏ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߘߋ߬.

(39) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫.

(40) ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߫.

(41) ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫.

(42) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲߬ߞߐ߯ߛߌ ߦߋ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(43) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߝߎ߬ߟߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎߢߍ߯ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߞߍ߫.

(44) ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߌߒߕߊ߲ߧߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߌߡߦߊߟߌ ߞߍ߫.

(45) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߘߊ߲߫ ߸ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲.

(46) ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߛߖߌߣߍ߲߫ ߠߊߓߐ߲߬ߕߊ ߘߐ߫.

(47) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߐߟߕߊ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(48) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߊ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߓߣߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫.

(49) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫.

(50) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߊ߯ߘߌ߫ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߬.

(51) ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߎߘߊ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߐ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߫.

(52) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫.

(53) ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߦߟߍߡߊ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬.

(54) ߏ߬ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫.

(55) ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߛߌߞߊ߫ ߟߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫؟.

(56) ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߘߐ߫.

(57) ߕߙߍߛߍߕߊ ߓߘߊ߫ ߕߙߍߛߍ߫ ߘߋ߬.

(58) ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ( ߥߊ߯ߕߌ ) ߟߴߊߟߊ߫ ߞߐ߫.

(59) ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟.

(60) ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߦߟߍ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬؟.

(61) ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߛߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߡߊ߬.

(62) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫.