57 - Al-Hadid ()

|

(1) ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

(2) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߣߌ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(3) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(4) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(5) ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊߘߌ߫ ، ߞߏ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(6) ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߘߐ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߋ ߟߋ߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(7) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߸ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(8) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬؟ ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫.

(9) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫.

(10) ߡߋ߬ߘߋ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߐ߫؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߜߎ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߗߍ ߘߌ߫ ، ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߢߊ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߘߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ، ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(11) ߖߍߣߍ߲ ߘߴߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫؟.

(12) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߕߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߓߊ ߘߌ߫.

(13) ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߸ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߞߟߋ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߢߟߊߡߍߣߍ߲߫ ߕߊ ߕߍ߬ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߞߕߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߥߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߖߌ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߔߙߊߎ߫ ߸ ߘߊ ߘߏ߫ ߦߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ( ߖߌ߲߭ ) ߏ߬ ߞߣߐߟߊ ߸ ߤߌߣߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߴߏ߬ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬.

(14) ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ‹ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ › ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬؟ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߞߍ߬ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߣߍ߲߯ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߞߐ߬ߣߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ( ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߊ߫ ) ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߊ߫ ، ߣߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍߟߊ ߞߵߊߟߎ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(15) ߒ߬ߓߊ߬ ߓߌ߬ ߛߊ߫ ߸ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߵߊߟߎ߫ ( ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ) ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߘߌ߫ ، ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߖߎ߯ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(16) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߢߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߥߎ߬ߛߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߖߊ߲߰ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎ ߟߎ߫ ߖߊ߬ ߘߊ߫ ߞߛߍߞߛߍ߫ ، ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(17) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫.

(18) ߕߎ߬ߢߦߊ߬ߟߊ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߖߘߌ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߛߙߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

(19) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߰ߘߎ߬ߝߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋߟߋ߲ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߋ߲߯ߓߋ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(20) ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߦߋ߫ ߕߏߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߥߍ߲ߖߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߢߍ߯ߙߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߛߏ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ( ߞߏ ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ( ߞߏ ) ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߰ ߟߋ߬ ߖߐ߫ ߦߏ߫ ߟߍߟߋ߲ ( ߛߡߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ) ߸ ߏ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߤߣߍ߫ ߞߊߕߌ߫ ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߏ߬ ߘߌߣߊ߬ ߖߊ߬ ߥߦߊߥߎ߲߫ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߟߛߊߥߎߛߊߥߎߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߊ߬ ߞߊߘߌߞߊߘߌߕߊ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߌ߫ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߌߙߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ، ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߊߙߊ߲ߛߊ ߘߊ߰ߡߎ߲.

(21) ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߛߊ ߞߍ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߝߊ߬ߟߌ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ( ߡߍ߲ߘߌߦߊ ) ߣߊߞߐ ߡߊ߬ ، ߏ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.

(22) ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߖߎ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߘߊ߲ ߢߍ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ، ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(23) ( ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߖߍ߰ߙߍ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ ߘߊ߬ߡߊ ߝߍ߬.

(24) ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(25) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߛߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߣߊ߫ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߣߌ߫ ߣߝߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫ ، ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫.

(26) ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߗߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(27) ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߐ߭ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߏ߬ ߛߐ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ( ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ) ، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߤߌߟߍ߫ ߟߊߜߎߝߎ߲ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߞߵߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߡߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߯ ߊ߬ ߟߊߣߍ߰ߣߍ߮ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(28) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߣߌ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(29) ( ߏ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ) ߸ ߛߊ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊߣߐ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߕߋ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߌ߱ ߘߌ߫.