64 - At-Taghaabun ()

|

(1) ߝߋ߲ ( ߓߍ߯ ) ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߐ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߟߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫.

(2) ߊߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

(3) ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊߥߎߙߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߛߊߥߎߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ، ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊߓߊ߲ߕߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬.

(4) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(5) ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߟߋ߬ ، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫.

(6) ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߌ߬ߦߏ߯ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫؟ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߔߏ߲߫ ، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߘߊ߫ ߸ ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߙߌߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(7) ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߟߌ߫ ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍߣߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߖߐ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬.

(8) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(9) ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߟߊ߬ߘߍ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߢߐ߲߯ߠߊߓߣߐ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ ߣߐ߯ߘߌߣߐ߯ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߣߊߞߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫ ، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫.

(10) ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߎߡߊߕߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ، ߏ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߓߊ߲߬ ߦߙߐ߬ ߖߎ߯ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫.

(11) ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߖߎ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ ߛߣߐ߬ߡߍ ߞߊ߲ߘߊ߫ ، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫.

(12) ߊߟߎ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߋߟߊ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߘߌ߫.

(13) ߊߟߊ߫ ߸ ߡߊ߰ߙߌ߬ ( ߜߘߍ߫ ) ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ، ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

(14) ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ، ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ، ߊߟߎ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߋ߬ ، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߝߊ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߤߌߣߟߊ߫ ߘߌ߫.

(15) ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߛߙߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫.

(16) ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߛߋ߫ ߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߣߌ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߒߕߋߦߊ ߡߊ߬ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

(17) ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߘߐ߲ߘߐߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߦߊ߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ، ߓߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

(18) ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬.